Obchodné a platobné podmienky

OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY Veronika Portelekyová - zlatka.sk

I. Úvod

 

Cestovná agentúra Veronika Portelekyová - zlatka.sk, (ďalej iba CA) je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.
Ponuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdu. Všetky údaje v tomto elektronickom katalógu sú platné v dobe zadania na www.
Záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve.
Zľavy poskytované CA, rovnako tak organizujú CK nie sú spätne nárokovateľné a budú aplikované len na základe výzvy klienta. Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u usporiadajúcej CK!

 

Zájazdom sa podľa zákona č.281/2001 Z.zv znení neskorších predpisov rozumie vopred pripravená a zostavená kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, pokiaľ je predávaná alebo ponúkaná k predaju za súhrnnú cenu a pokiaľ je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo keď zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvorí významnú súčasť kombinácie služieb, napr. stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program. Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov.

 

II. Objednávky

 

Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v minúte objednania zájazdu klientom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie.  

Upozorňujeme, že pri niektorých ponukách napr. na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute“ nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník. Cena „Dieťa“ je platná obvykle pre dieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK.

 

Vybavovanie objednávok

 

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. To je možné v priebehu prevádzkovej doby CK i CA. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka bude vybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň.

 

V prípade, že to nie je možné - CA kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. 
Zájazdy je možné objednať cez www stránky CA alebo telefonicky.

 

Vznik zmluvného vzťahu (predaj zájazdov zastúpených cestovných kancelárií):

 

Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody odovzdaný návrh cestovnej zmluvy s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to buď faxom, e-mailom. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Klient musí v prípade záujmu poslať podpísanú cestovnú zmluvy vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA. Zaslanie inému subjektu môže mať za následok prepadnutie rezervácie a nemožnosť nákupu objednaných služieb. Storno podmienky - viď tieto VOP. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu).

 

III. Platba

 

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástup na zájazd) doplatí zvyšnú čiastku do plnej ceny zájazdu. Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, prípadne po dohode s CA priamo na účet danej CK v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, zájazdov atď. a potom budú klientovi predané iné inštrukcie pre platbu než tu uvedené. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. V takom prípade klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi VOP CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.

 

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK a doručením objednávateľovi.
Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
- poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník 
- poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
- poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA) 
- poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu 
- pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámené pracovníkom CA

 

IV. Cestovné doklady

 

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. Za ne/udelenie víza cestujúcemu nenesie CA či CK žiadnu zodpovednosť. Pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). Pri väčšine destinácií sa jedná o minimálnu platnosť 6 mesiacov. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii. 

 

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Potrebné doklady a informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK, alebo CA známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógu, sú odosielané podľa ustanovenia § 741 d) Zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu. 

 

V. Zájazdy na vyžiadanie

 

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Vždy platia VOP zastúpenej CK.

 

VI. Storno podmienky

 

Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

 

Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK.

 

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu zlatka@zlatka.sk.

 

VII. Reklamácie

 

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na email zlatka@zlatka.sk , Veronika Portelekyová - zlatka.sk je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná vybaviť ju v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

 

Reklamačný poriadok

 

Veronika Portelekyová - zlatka.sk  (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

 

Článok 1 - zodpovednosť CK
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

 


Článok 2 - právna úprava
Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a aj ustanovením Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v zn. n..


 

Článok 3 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok 4 - účinnosť reklamačného poriadku

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.11.2016.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanie nahrádza  všetky ich predošlé verzie.

 

 

VIII. Osobné údaje

 

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb CA sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CA si uvedomuje dôvernosť  osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. CA spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne listom zaslaným na sídlo CA alebo e-mailom na zlatka@zlatka.sk odvolať.

 

CA prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom CA. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako CA, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach CA za účelom zlepšovania ich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. cestovné poistenie).

 

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.

 

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve CA. Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne požiadať CA o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta CA spracováva.

 

 

 IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.